Polityka prywatności

1.Niniejsza Poli­ty­ka Pry­wat­noś­ci określa zasady przetwarza­nia danych osobowych pozyskanych za pośred­nictwem strony inter­ne­towej napolysk.pl (zwanej dalej: „Stroną Internetową”).
2.Właścicielem Strony Inter­ne­towej i jed­nocześnie admin­is­tra­torem danych jest Mar­ta Roszak prowadzą­ca dzi­ałal­ność gospo­dar­czą pod fir­mą Napołysk.pl MARTA ROSZAK z siedz­ibą w Mostach (81–198 Kosakowo), ul. Księży­cowa 37, wpisana do Cen­tral­nej Ewidencji i Infor­ma­cji o Dzi­ałal­noś­ci Gospo­dar­czej prowad­zonej przez Min­is­tra Roz­wo­ju, Pra­cy i Tech­nologii, NIP: 5871566658, REGON: 388660320, zwana dalej Napołysk.pl MARTA ROSZAK.
3.Dane osobowe zbier­ane przez Napołysk.pl MARTA ROSZAK za pośred­nictwem Strony Inter­ne­towej są przetwarzane zgod­nie z Roz­porządze­niem Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogólne roz­porządze­nie o ochronie danych), zwane również RODO.
4.Napołysk.pl MARTA ROSZAK dokła­da szczegól­nej staran­noś­ci do poszanowa­nia pry­wat­noś­ci Użytkown­ików odwiedza­ją­cych Stronę Internetową.


§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1.Napołysk.pl MARTA ROSZAK zbiera infor­ma­c­je doty­czące osób fizy­cznych dokonu­ją­cych czyn­noś­ci prawnej niezwiązanej bezpośred­nio z ich dzi­ałal­noś­cią, osób fizy­cznych prowadzą­cych we włas­nym imie­niu dzi­ałal­ność gospo­dar­czą lub zawodową oraz osób fizy­cznych reprezen­tu­ją­cych oso­by prawne lub jed­nos­t­ki orga­ni­za­cyjne niebędące osoba­mi prawny­mi, którym ustawa przyz­na­je zdol­ność prawną, zwanych dalej łącznie Użytkownikami.
2.Dane osobowe Użytkown­ików są zbier­ane w przypadku:
a)składania zamówienia na Stron­ie Inter­ne­towej, w celu wyko­na­nia umowy sprzedaży. Pod­stawa praw­na: niezbęd­ność do wyko­na­nia umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b)subskrypcji biule­tynu infor­ma­cyjnego (Newslet­ter), w celu wyko­na­nia umowy, której przed­miotem jest usłu­ga świad­c­zona drogą elek­tron­iczną. Pod­stawa praw­na — zgo­da oso­by, której dane doty­czą na wyko­nanie umowy o świad­cze­nie usłu­gi Newslet­ter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c)korzystania z usłu­gi for­mu­la­rza wyce­ny w celu wyko­na­nia umowy świad­c­zonej drogą elek­tron­iczną oraz pod­ję­cia dzi­ałań na żądanie oso­by, której dane doty­czą, przez zawar­ciem umowy . Pod­stawa praw­na: niezbęd­ność do wyko­na­nia umowy o świad­cze­nie usłu­gi for­mu­la­rza wyce­ny oraz niezbęd­ność do pod­ję­cia dzi­ałań na żądanie oso­by, której dane doty­czą, przez zawar­ciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3.W przy­pad­ku składa­nia zamówienia na Stron­ie Inter­ne­towej, Użytkown­ik poda­je następu­jące dane:
a)adres e‑mail;
b)dane adresowe:
a.kod pocz­towy i miejscowość;
b.ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
c)imię i nazwisko;
d)numer telefonu.
4.W przy­pad­ku Przed­siębior­ców, powyższy zakres danych jest dodatkowo posz­er­zony o:
a)firmę Przedsiębiorcy;
b)numer NIP.
5.W przy­pad­ku sko­rzys­ta­nia z usłu­gi Newslet­ter, Użytkown­ik poda­je jedynie swój adres e‑mail.
6.W przy­pad­ku sko­rzys­ta­nia z usłu­gi for­mu­la­rza wyce­ny, Użytkown­ik poda­je następu­jące dane:
a)adres e‑mail;
b)imię i nazwisko;
c)kod pocz­towy i miejscowość;
d)numer telefonu;
e)firma przedsiębiorcy.
7.Podczas korzys­ta­nia ze Strony Inter­ne­towej mogą być pobier­ane dodatkowe infor­ma­c­je, w szczegól­noś­ci: adres IP przyp­isany do kom­put­era Użytkown­i­ka lub zewnętrzny adres IP dostaw­cy Inter­ne­tu, nazwa dome­ny, rodzaj przeglą­dar­ki, czas dostępu, typ sys­te­mu operacyjnego.
8.Od Użytkown­ików mogą być także gro­mad­zone dane naw­iga­cyjne, w tym infor­ma­c­je o linkach i odnośnikach, w które zde­cy­du­ją się kliknąć lub innych czyn­noś­ci­ach, pode­j­mowanych na Stron­ie Inter­ne­towej. Pod­stawa praw­na — prawnie uza­sad­niony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), pole­ga­ją­cy na ułatwie­niu korzys­ta­nia z usług świad­c­zonych drogą elek­tron­iczną oraz na popraw­ie funkcjon­al­noś­ci tych usług.
9.W celu usta­la­nia, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niek­tóre dane osobowe podane przez Użytkown­i­ka w ramach korzys­ta­nia z funkcjon­al­noś­ci na Stron­ie Inter­ne­towej takie jak: imię, nazwisko, dane doty­czące korzys­ta­nia z usług, jeżeli roszczenia wynika­ją ze sposobu, w jaki Użytkown­ik korzys­ta z usług, inne dane niezbędne do udowod­nienia ist­nienia roszczenia, w tym rozmi­arów ponie­sionej szkody. Pod­stawa praw­na — prawnie uza­sad­niony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), pole­ga­ją­cy na ustal­e­niu, dochodze­niu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeni­a­mi w postępowa­niu przed sąda­mi i inny­mi organa­mi państwowymi.
10.Przekazanie danych osobowych do Napołysk.pl MARTA ROSZAK jest dobrowolne, w związku z zaw­ier­any­mi umowa­mi, czy też świad­cze­niem usług za pośred­nictwem Strony Inter­ne­towej, z tym jed­nak zas­trzeże­niem, że niepo­danie określonych w for­mu­la­rzach danych uniemożli­wia sko­rzys­tanie z usług świad­c­zonych drogą elek­tron­iczną i/lub złoże­nie i real­iza­cję zamówienia Użytkownika.


§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

1.Dane osobowe Użytkown­i­ka przekazy­wane są dostaw­com usług, z których korzys­ta Napołysk.pl MARTA ROSZAK przy prowadze­niu Strony Inter­ne­towej. Dostaw­cy usług, którym przekazy­wane są dane osobowe, w zależnoś­ci od uzgod­nień umownych i okolicznoś­ci, albo podle­ga­ją polece­niom Napołysk.pl MARTA ROSZAK co do celów i sposobów przetwarza­nia tych danych (pod­mio­ty przetwarza­jące) albo samodziel­nie określa­ją cele i sposo­by ich przetwarza­nia (admin­is­tra­torzy).
a)Podmioty przetwarza­jące. Napołysk.pl MARTA ROSZAK korzys­ta z dostaw­ców, którzy przetwarza­ją dane osobowe wyłącznie na polece­nie Napołysk.pl MARTA ROSZAK. Należą do nich m.in. dostaw­cy świad­czą­cy usługę hostin­gu, usłu­gi księ­gowe, dostar­cza­ją­cy sys­te­my do mar­ketingu, sys­te­my do anal­izy ruchu na Stron­ie Inter­ne­towej, sys­te­my do anal­izy skutecznoś­ci kam­panii marketingowych;
b)Administratorzy. Napołysk.pl MARTA ROSZAK korzys­ta z dostaw­ców, którzy nie dzi­ała­ją wyłącznie na polece­nie i sami usta­la­ją cele i sposo­by wyko­rzys­ta­nia danych osobowych Użytkown­ików. Świad­czą oni usłu­gi płat­noś­ci elek­tron­icznych oraz bankowe.
2.Lokalizacja. Dostaw­cy usług mają siedz­i­by w Polsce i w innych kra­jach Europe­jskiego Obszaru Gospo­dar­czego (EOG).
3.Dane osobowe Użytkown­ików prze­chowywane są:
a)W przy­pad­ku, gdy pod­stawą przetwarza­nia danych osobowych jest zgo­da wów­czas dane osobowe Użytkown­i­ka przetwarzane są przez Napołysk.pl MARTA ROSZAK tak dłu­go, aż zgo­da nie zostanie odwołana, a po odwoła­niu zgody przez okres cza­su odpowiada­ją­cy okre­sowi przedawnienia roszczeń jakie może pod­nosić Napołysk.pl MARTA ROSZAK i jakie mogą być pod­nos­zone wobec niego. Jeżeli przepis szczegól­ny nie stanowi inaczej, ter­min przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świad­czenia okre­sowe oraz roszczeń związanych z prowadze­niem dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej — trzy lata.
b)W przy­pad­ku, gdy pod­stawą przetwarza­nia danych jest wyko­nanie umowy, wów­czas dane osobowe Użytkown­i­ka przetwarzane są przez Napołysk.pl MARTA ROSZAK tak dłu­go, jak jest to niezbędne do wyko­na­nia umowy, a po tym cza­sie przez okres odpowiada­ją­cy okre­sowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczegól­ny nie stanowi inaczej, ter­min przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świad­czenia okre­sowe oraz roszczeń związanych z prowadze­niem dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej — trzy lata.
4.W przy­pad­ku, gdy Użytkown­ik wybierze płat­ność poprzez sys­tem PayU, jego dane osobowe są przekazy­wane w zakre­sie niezbęd­nym dla real­iza­cji płat­noś­ci spółce PayU S.A. z siedz­ibą w Poz­na­niu (60–166), przy ul. Grun­waldzkiej 182, wpisanej do rejestru przed­siębior­ców prowad­zonego przez Sąd Rejonowy Poz­nań — Nowe Mias­to i Wil­da w Poz­na­niu, Wydzi­ał VIII Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
5.Dane naw­iga­cyjne mogą być wyko­rzysty­wane w celu zapewnienia Użytkown­ikom lep­szej obsłu­gi, anal­izy danych statysty­cznych i dos­tosowa­nia Strony Inter­ne­towej do pref­er­encji Użytkown­ików, a także admin­istrowa­nia Stroną Internetową.
6. W przy­pad­ku, gdy Użytkown­ik dokona sub­skrypcji biule­tynu infor­ma­cyjnego (Newslet­ter) na jego adres e‑mail Napołysk.pl MARTA ROSZAK będzie wysyłać wiado­moś­ci elek­tron­iczne zaw­ier­a­jące infor­ma­c­je hand­lowe o pro­moc­jach i nowych pro­duk­tach dostęp­nych na Stron­ie Internetowej.
7.W przy­pad­ku skierowa­nia żąda­nia Napołysk.pl MARTA ROSZAK udostęp­nia dane osobowe uprawnionym organom państ­wowym, w szczegól­noś­ci jed­nos­tkom orga­ni­za­cyjnym Proku­ratu­ry, Policji, Preze­sowi Urzę­du Ochrony Danych Osobowych, Preze­sowi Urzę­du Ochrony Konkurencji i Kon­sumen­tów lub Preze­sowi Urzę­du Komu­nikacji Elektronicznej.


§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1.Stronę Inter­ne­tową uży­wa niewiel­kich plików, zwanych cook­ies. Zapisy­wane są one przez Napołysk.pl MARTA ROSZAK na urządze­niu koń­cowym oso­by odwiedza­jącej Stronę Inter­ne­tową, jeżeli przeglą­dar­ka inter­ne­towa na to pozwala. Plik cook­ie zwyk­le zaw­iera nazwę dome­ny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnię­cia” oraz indy­wid­u­al­ną, losowo wybraną liczbę iden­ty­fiku­jącą ten plik. Infor­ma­c­je zbier­ane za pomocą plików tego typu poma­ga­ją dos­tosowywać ofer­owane przez Napołysk.pl MARTA ROSZAK pro­duk­ty do indy­wid­u­al­nych pref­er­encji i rzeczy­wistych potrzeb osób odwiedza­ją­cych Stronę Inter­ne­tową. Dają też możli­wość opra­cowywa­nia ogól­nych statystyk odwiedzin prezen­towanych pro­duk­tów na Stron­ie Internetowej.
2.Napołysk.pl MARTA ROSZAK wyko­rzys­tu­je dwa typy plików cookies:
a)Cookies sesyjne: po zakończe­niu sesji danej przeglą­dar­ki lub wyłącze­niu kom­put­era zapisane infor­ma­c­je są usuwane z pamię­ci urządzenia. Mech­a­nizm cook­ies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkol­wiek danych osobowych ani żad­nych infor­ma­cji poufnych z kom­put­erów Użytkowników.
b)Cookies trwałe: są prze­chowywane w pamię­ci urządzenia koń­cowego Użytkown­i­ka i pozosta­ją tam do momen­tu ich ska­sowa­nia lub wygaśnię­cia. Mech­a­nizm cook­ies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkol­wiek danych osobowych ani żad­nych infor­ma­cji poufnych z kom­put­era Użytkowników.
3.Napołysk.pl MARTA ROSZAK wyko­rzys­tu­je cook­ies własne w celu:
a)analiz i badań oraz audy­tu oglą­dal­noś­ci, a w szczegól­noś­ci do tworzenia anon­i­mowych statystyk, które poma­ga­ją zrozu­mieć, w jaki sposób Użytkown­i­cy korzys­ta­ją ze Strony Inter­ne­towej, co umożli­wia ulep­szanie jej struk­tu­ry i zawartości.
4.Napołysk.pl MARTA ROSZAK wyko­rzys­tu­je cook­ies zewnętrzne w celu:
a)zbierania ogól­nych i anon­i­mowych danych staty­cznych za pośred­nictwem narzędzi anal­i­ty­cznych Google Ana­lyt­ics (admin­is­tra­tor cook­ies zewnętrznego: Google Inc z siedz­ibą w USA);
b)prezentacji Cer­ty­fikatu Rzetel­ny Reg­u­lamin za pośred­nictwem ser­wisu inter­ne­towego rzetelnyregulamin.pl (admin­is­tra­tor cook­ies zewnętrznego: Rzetel­na Gru­pa sp. z o.o. z siedz­ibą w Warszawie).
5.Mechanizm cook­ies jest bez­pieczny dla kom­put­erów Użytkown­ików Strony Inter­ne­towej. W szczegól­noś­ci tą drogą nie jest możli­we prze­dostanie się do kom­put­erów Użytkown­ików wirusów lub innego niech­cianego opro­gramowa­nia lub opro­gramowa­nia złośli­wego. Niem­niej w swoich przeglą­dark­ach Użytkown­i­cy mają możli­wość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cook­ies do kom­put­erów. W przy­pad­ku sko­rzys­ta­nia z tej opcji korzys­tanie ze Strony Inter­ne­towej będzie możli­we, poza funkc­ja­mi, które ze swo­jej natu­ry wyma­ga­ją plików cookies.
6.Poniżej przed­staw­iamy jak moż­na zmienić ustaw­ienia pop­u­larnych przeglą­darek inter­ne­towych w zakre­sie stosowa­nia plików cookies:
a)przeglądarka Chrome i Chrome Mobile;
b)przeglądarka Face­book in-app Browser;
c)przeglądarka Inter­net Explorer;
d)przeglądarka Microsoft EDGE;
e)przeglądarka Mozil­la Firefox;
f)przeglądarka Opera.
g)przeglądarka Safari i Safari Mobile;
h)przeglądarka Sam­sung Browser.
7.Napołysk.pl MARTA ROSZAK może gro­madz­ić adresy IP Użytkown­ików. Adres IP to numer przy­dzielany kom­put­erowi oso­by odwiedza­jącej Stronę Inter­ne­tową przez dostaw­cę usług inter­ne­towych. Numer IP umożli­wia dostęp do Inter­ne­tu. W więk­szoś­ci przy­pad­ków jest przyp­isy­wany kom­put­erowi dynam­icznie, tj. zmienia się przy każdym połącze­niu z Inter­netem. Adres IP jest wyko­rzysty­wany przez Napołysk.pl MARTA ROSZAK przy diag­no­zowa­niu prob­lemów tech­nicznych z ser­w­erem, tworze­niu anal­iz statysty­cznych (np. określe­niu, z jakich regionów notu­je­my najwięcej odwiedzin), jako infor­ma­c­ja przy­dat­na przy admin­istrowa­niu i udoskon­ala­niu Strony Inter­ne­towej, a także w celach bez­pieczeńst­wa oraz ewen­tu­al­nej iden­ty­fikacji obciąża­ją­cych ser­w­er, niepożą­danych automaty­cznych pro­gramów do przeglą­da­nia treś­ci Strony Internetowej.
8.Stronę Inter­ne­tową zaw­iera lin­ki i odnośni­ki do innych stron inter­ne­towych. Napołysk.pl MARTA ROSZAK nie ponosi odpowiedzial­noś­ci za zasady ochrony pry­wat­noś­ci na nich obowiązujące.


§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

1.Prawo do cofnię­cia zgody — pod­stawa praw­na: art. 7 ust. 3 RODO.
a)Użytkownik ma pra­wo do cofnię­cia każdej zgody, jakiej udzielił Napołysk.pl MARTA ROSZAK.
b)Cofnięcie zgody ma skutek od momen­tu wyco­fa­nia zgody.
c)Cofnięcie zgody nie wpły­wa na przetwarzanie dokony­wane przez Napołysk.pl MARTA ROSZAK zgod­nie z prawem przed jej cofnięciem.
d)Cofnięcie zgody nie pocią­ga za sobą dla Użytkown­i­ka żad­nych negaty­wnych kon­sek­wencji, może jed­nak uniemożli­wić dal­sze korzys­tanie z usług lub funkcjon­al­noś­ci, które zgod­nie z prawem Napołysk.pl MARTA ROSZAK może świad­czyć jedynie za zgodą.
2.Prawo do sprze­ci­wu wobec przetwarza­nia danych — pod­stawa praw­na: art. 21 RODO.
a)Użytkownik ma pra­wo w dowol­nym momen­cie wnieść sprze­ciw — z przy­czyn związanych z jego szczegól­ną sytu­acją — wobec przetwarza­nia jego danych osobowych, w tym pro­filowa­nia, jeżeli Napołysk.pl MARTA ROSZAK przetwarza jego dane w opar­ciu o prawnie uza­sad­niony interes, np. mar­ket­ing pro­duk­tów i usług Napołysk.pl MARTA ROSZAK, prowadze­nie statysty­ki korzys­ta­nia z poszczegól­nych funkcjon­al­noś­ci Strony Inter­ne­towej oraz ułatwie­nie korzys­ta­nia ze Strony Inter­ne­towej, a także badanie satysfakcji.
b)Rezygnacja w formie wiado­moś­ci e‑mail z otrzymy­wa­nia komu­nikatów mar­ketingowych doty­czą­cych pro­duk­tów lub usług, będzie oznaczać sprze­ciw Użytkown­i­ka na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym pro­filowa­nia w tych celach.
c)Jeżeli sprze­ciw Użytkown­i­ka okaże się zasad­ny i Napołysk.pl MARTA ROSZAK nie będzie miał innej pod­stawy prawnej do przetwarza­nia danych osobowych, dane osobowe Użytkown­i­ka zostaną usunięte, wobec przetwarza­nia których, Użytkown­ik wniósł sprzeciw.
3.Prawo do usunię­cia danych („pra­wo do bycia zapom­ni­anym”) — pod­stawa praw­na: art. 17 RODO.
a)Użytkownik ma pra­wo do żąda­nia usunię­cia wszys­t­kich lub niek­tórych danych osobowych.
b)Użytkownik ma pra­wo żąda­nia usunię­cia danych osobowych, jeżeli:
a.dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
b.wycofał określoną zgodę, w zakre­sie w jakim dane osobowe były przetwarzane w opar­ciu o jego zgodę;
c.wniósł sprze­ciw wobec wyko­rzysty­wa­nia jego danych w celach marketingowych;
d.dane osobowe są przetwarzane niez­god­nie z prawem;
e.dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiąza­nia się z obow­iązku prawnego przewidzianego w praw­ie Unii lub praw­ie Państ­wa członkowskiego, które­mu Napołysk.pl MARTA ROSZAK podlega;
f.dane osobowe zostały zebrane w związku z ofer­owaniem usług społeczeńst­wa informacyjnego.
c)Pomimo żąda­nia usunię­cia danych osobowych, w związku z wniesie­niem sprze­ci­wu lub wyco­faniem zgody, Napołysk.pl MARTA ROSZAK może zachować pewne dane osobowe w zakre­sie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustal­e­nia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiąza­nia się z prawnego obow­iązku wyma­ga­jącego przetwarza­nia na mocy prawa Unii lub prawa państ­wa członkowskiego, które­mu podle­ga Napołysk.pl MARTA ROSZAK. Doty­czy to w szczegól­noś­ci danych osobowych obe­j­mu­ją­cych: imię, nazwisko, adres e‑mail, które to dane zachowywane są dla celów roz­pa­try­wa­nia skarg oraz roszczeń związanych z korzys­taniem z usług Napołysk.pl MARTA ROSZAK, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu kore­spon­den­cyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów roz­pa­try­wa­nia skarg oraz roszczeń związanych z zawarty­mi umowa­mi sprzedaży lub świad­cze­niem usług.
4.Prawo do ograniczenia przetwarza­nia danych — pod­stawa praw­na: art. 18 RODO.
a)Użytkownik ma pra­wo do żąda­nia ograniczenia przetwarza­nia jego danych osobowych. Zgłosze­nie żąda­nia, do cza­su jego roz­pa­trzenia uniemożli­wia korzys­tanie z określonych funkcjon­al­noś­ci lub usług, z których korzys­tanie będzie się wiąza­ło z przetwarzaniem danych obję­tych żądaniem.
Napołysk.pl MARTA ROSZAK nie będzie też wysyłał żad­nych komu­nikatów, w tym marketingowych.
b)Użytkownik ma pra­wo do żąda­nia ograniczenia wyko­rzys­ta­nia danych osobowych w następu­ją­cych przypadkach:
a.gdy kwes­t­ionu­je praw­idłowość swoich danych osobowych – wów­czas Napołysk.pl MARTA ROSZAK ogranicza ich wyko­rzys­tanie na czas potrzeb­ny do sprawdzenia praw­idłowoś­ci danych, nie dłużej jed­nak niż na 7 dni;
b.gdy przetwarzanie danych jest niez­godne z prawem, a zami­ast usunię­cia danych Użytkown­ik zażą­da ograniczenia ich wykorzystania;
c.gdy dane osobowe przes­tały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wyko­rzysty­wane ale są one potrzeb­ne Użytkown­ikowi w celu ustal­e­nia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. gdy wniósł sprze­ciw wobec wyko­rzys­ta­nia jego danych – wów­czas ogranicze­nie następu­je na czas potrzeb­ny do rozważe­nia, czy – ze wzglę­du na szczegól­ną sytu­ację – ochrona interesów, praw i wol­noś­ci Użytkown­i­ka prze­waża nad intere­sa­mi, które real­izu­je Admin­is­tra­tor, przetwarza­jąc dane osobowe Użytkownika.
5.Prawo dostępu do danych — pod­stawa praw­na: art. 15 RODO.
a)Użytkownik ma pra­wo uzyskać od Admin­is­tra­to­ra potwierdze­nie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkown­ik ma prawo:
a.uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b.uzyskać infor­ma­c­je o celach przetwarza­nia, kat­e­go­ri­ach przetwarzanych danych osobowych, o odbior­cach lub kat­e­go­ri­ach odbior­ców tych danych, planowanym okre­sie prze­chowywa­nia danych Użytkown­i­ka albo o kry­te­ri­ach usta­la­nia tego okre­su (gdy określe­nie planowanego okre­su przetwarza­nia danych nie jest możli­we), o prawach przysługu­ją­cych Użytkown­ikowi na mocy RODO oraz o praw­ie wniesienia skar­gi do organu nad­zor­czego, o źró­dle tych danych, o zau­tomaty­zowanym pode­j­mowa­niu decyzji, w tym o pro­filowa­niu oraz o zabez­pieczeni­ach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c.uzyskać kopię swoich danych osobowych.
6.Prawo do spros­towa­nia danych — pod­stawa praw­na: art. 16 RODO.
a)Użytkownik ma pra­wo do żąda­nia od Admin­is­tra­to­ra niezwłocznego spros­towa­nia doty­czą­cych jego danych osobowych, które są niepraw­idłowe. Z uwzględ­nie­niem celów przetwarza­nia, Użytkown­ik, którego dane doty­czą ma pra­wo żąda­nia uzu­pełnienia niekom­plet­nych danych osobowych, w tym przez przed­staw­ie­nie dodatkowego oświad­czenia, kieru­jąc prośbę na adres pocz­ty elek­tron­icznej zgod­nie z §5 Poli­ty­ki Prywatności.
7.Prawo do przenoszenia danych — pod­stawa praw­na: art. 20 RODO.
a)Użytkownik ma pra­wo otrzy­mać swo­je dane osobowe, które dostar­czył Admin­is­tra­torowi, a następ­nie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, admin­is­tra­to­ra danych osobowych.
Użytkown­ik ma również pra­wo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Admin­is­tra­to­ra bezpośred­nio takiemu admin­is­tra­torowi, o ile jest to tech­nicznie możli­we. W takim przy­pad­ku Admin­is­tra­tor prześle dane osobowe Użytkown­i­ka w postaci pliku w for­ma­cie csv, który jest for­matem powszech­nie uży­wanym, nada­ją­cym się do odczy­tu maszynowego i pozwala­ją­cym na przesłanie otrzy­manych danych do innego admin­is­tra­to­ra danych osobowych.
8.W sytu­acji wys­tąpi­enia przez Użytkown­i­ka z uprawnie­niem wynika­ją­cym z powyższych praw, Napołysk.pl MARTA ROSZAK speł­nia żądanie albo odmaw­ia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jed­nak niż w ciągu miesią­ca po jego otrzy­ma­niu. Jeżeli jed­nak — z uwa­gi na skom­p­likowany charak­ter żąda­nia lub liczbę żądań – Napołysk.pl MARTA ROSZAK nie będzie mógł spełnić żąda­nia w ciągu miesią­ca, spełni je w ciągu kole­jnych dwóch miesię­cy infor­mu­jąc Użytkown­i­ka uprzed­nio w ter­minie miesią­ca od otrzy­ma­nia żąda­nia — o zamier­zonym przedłuże­niu ter­minu oraz jego przyczynach.
9.Użytkownik może zgłaszać do Admin­is­tra­to­ra skar­gi, zapy­ta­nia i wnios­ki doty­czące przetwarza­nia jego danych osobowych oraz real­iza­cji przysługu­ją­cych mu uprawnień.
10.Użytkownik ma pra­wo żądać od Napołysk.pl MARTA ROSZAK przekaza­nia kopii stan­dar­d­owych klauzul umownych kieru­jąc zapy­tanie w sposób wskazany w §5 Poli­ty­ki Prywatności.
11.Użytkownikowi przysługu­je pra­wo do wniesienia skar­gi do Preze­sa Urzę­du Ochrony Danych Osobowych, w zakre­sie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyz­nanych na mocy RODO.


§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

1.Polityka Pry­wat­noś­ci może ulec zmi­an­ie, o czym Napołysk.pl MARTA ROSZAK poin­for­mu­je Użytkown­ików z wyprzedze­niem 7 dni.
2.Pytania związane z Poli­tyką Pry­wat­noś­ci prosimy kierować na adres: biuro@napolysk.pl
3.Data ostat­niej mody­fikacji: 25.04.2021 r.

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.

Witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z Witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Zobacz politykę prywatności

The website uses cookies to provide services. By using the Website, you consent to the use of cookies. See the privacy policy