Regulamin


§ 1. Przed­miot Umowy

§ 1. Przed­miot Umowy
1. Niniejszy doku­ment określa prawa i obow­iąz­ki Klien­ta oraz Napołysk.pl, a także zasady wykony­wa­nia przez Napołysk.pl usłu­gi sprzą­ta­nia na rzecz Klienta.
2. Niniejszy doku­ment stanowi Ogólne Warun­ki Świad­czenia Usług (zwane dalej „Ogól­ny­mi Warunk­a­mi”) i jest inte­gral­ną część umowy o świad­cze­nie usług sprzą­ta­nia (zwanej dalej „Umową”) zawartej pomiędzy Martą Roszak, prowadzą­cym dzi­ałal­ność gospo­dar­czą pod fir­mą Napołysk.pl Mar­ta Roszak w Mostach przy ul. Księży­cowej 37 , NIP: 5871566658 REGON: 388660320 a Klientem.
3. Ilekroć w niniejszych Ogól­nych Warunk­ach jest mowa o:
a) Umowa- należy przez to rozu­mieć umowę o świad­cze­nie usług sprzą­ta­nia zawartą między Napołysk.pl a Klien­tem, której inte­gral­ną część są niniejsze Ogólne Warunki;
b) Ogól­nych Warunk­ach- należy przez to rozu­mieć niniejszy doku­ment o nazwie Ogólne Warun­ki Świad­czenia Usług Sprzą­ta­nia przez Napołysk.pl;
c) Ser­wisie inter­ne­towym- należy przez to rozu­mieć stronę inter­ne­tową prowad­zoną przez Napołysk.pl, umieszc­zoną pod tak samo brzmią­cym adresem wit­ryny inter­ne­towej; za pomocą której Klient zamaw­ia Usługę sprzątania;
d) Napołysk.pl- należy przez to rozu­mieć prowad­zoną przez Martę Roszak dzi­ałal­ność gospo­dar­czą pod fir­mą „Napołysk.pl Mar­ta Roszak” w Mostach przy ul. Księży­cowej 37 , NIP: 5871566658 REGON: 388660320;
e) Oso­bie sprzą­ta­jącej- należy przez to rozu­mieć osobę fizy­czną wykonu­jącą na pod­staw­ie odręb­nej umowy z Fir­mą Sprzą­ta­jącą usługę Sprzą­ta­nia na rzecz Klienta;
f) Klien­cie- należy przez to rozu­mieć pod­miot, który za pośred­nictwem ser­wisu inter­ne­towego zawarł z Napołysk.pl umowę o świad­cze­nie usłu­gi sprzą­ta­nia i uiś­cił w związku z tym należne wyna­grodze­nie na zasadach określonych w Ogól­nych Warunk­ach, o ile umowa zawarta między stron­a­mi nie reg­u­lu­je w inny sposób wza­jem­nych zobow­iązań stron;
g) Klient Kon­sument- oso­ba fizy­cz­na, która zawarła umowę z Napołysk.pl za pośred­nictwem ser­wisu inter­ne­towego, niezwiązaną bezpośred­nio z jej dzi­ałal­noś­cią gospo­dar­czą lub zawodową;
h) Usłudze Sprzą­ta­nia- należy przez to rozu­mieć usługę sprzą­ta­nia mieszkań, domów jed­norodzin­nych, biur i lokali usłu­gowych wskazanych przez Klien­ta; Zakres czyn­noś­ci wchodzą­cych w skład usłu­gi uza­leżniony jest od rodza­ju wybranego przez Klien­ta Paki­etu Sprzątania;
i) Pakiecie sprzą­ta­nia- to trzy możli­we wari­anty wykony­wa­nia usłu­gi sprzą­ta­nia przez Napołysk.pl, do wyboru Klien­ta. Paki­ety różnią się iloś­cią wykony­wanych czyn­noś­ci w ramach świad­czenia usłu­gi sprzątania;
4. Aby szy­bko i efek­ty­wnie skon­tak­tować się z Napołysk.pl, możesz do nas zadz­wonić, napisać mejla lub skierować kore­spon­dencję pocz­tową, według poniższych danych:
tel: +48 500 50 54 54
e‑mail: biuro@napolysk.pl
adres siedz­i­by: ul. Księży­cowa 37, 81–198 Mosty


§ 2. Zawar­cie Umowy

1. Napołysk.pl zobow­iązu­je się do real­iza­cji na rzecz Klien­ta usłu­gi sprzą­ta­nia zgod­nie z wybranym przez Klien­ta Paki­etem sprzą­ta­nia, na pod­staw­ie złożonego zamówienia na usługę sprzą­ta­nia za pośred­nictwem ser­wisu inter­ne­towego Napolysk.pl.
2. Klient za pośred­nictwem ser­wisu Napołysk.pl zaw­iera w formie elek­tron­icznej umowę o świad­cze­nie usług sprzą­ta­nia z Napołysk.pl Mar­ta Roszak prowadzącą dzi­ałal­ność gospo­dar­czą pod fir­mą „Napołysk.pl Mar­ta Roszak.” W Mostach przy ul .Księży­cowej 37 , NIP: 5871566658 REGON: 388660320 zgod­nie z aktu­al­nym wydrukiem ze strony inter­ne­towej CEIDG.
3. Zakres czyn­noś­ci wykony­wanych przez Osobę Sprzą­ta­jącą na rzecz Klien­ta uza­leżniony jest od wybranego paki­etu sprzątania.
4. Umowa zawarta jest na czas wykony­wa­nia Usłu­gi sprzątania.
5. Klient zobow­iązu­ję się do wskaza­nia prawdzi­wych infor­ma­cji w trak­cie składa­nia zamówienia oraz do wskaza­nia: ter­minu, godziny i dokład­nego adresu, pod którym usłu­ga ma zostać wyko­na­nia, metrażu powierzch­ni sprzą­tanej oraz wybranego Paki­etu sprzątania.
6. Po złoże­niu zamówienia przez Klien­ta, Napołysk.pl potwierdza jego przyję­cie oraz zasady wyko­na­nia Usłu­gi, zgod­nie z wybranym przez Klien­ta paki­etem, drogą elek­tron­iczną, na podany w zamówie­niu adres e‑mail Klien­ta. Klient otrzy­mu­je także swój unika­towy numer zamówienia. Otrzy­manie potwierdzenia przez Klien­ta jest równoz­naczne z potwierdze­niem zawar­cia umowy o świad­cze­nie usług.
7. Klient w trak­cie składa­nia zamówienia oświad­cza, że zapoz­nał się z niniejszy­mi Ogól­ny­mi Warunk­a­mi i akcep­tu­je je, a także, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Napołysk.pl w celu wyko­na­nia usłu­gi zgod­nie z Roz­porządze­niem Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogólne roz­porządze­nie o ochronie danych osobowych).
8. Dane przesyłane przez Klien­ta za pośred­nictwem ser­wisu inter­ne­towego w zakład­ce „Zamów online” są zabez­piec­zone dzię­ki wyko­rzys­ta­niu Cer­ty­fikatu SSL, zapew­ni­a­jące­mu ich bez­piecznie szyfrowanie. 


§ 3. Płatności

1. Cena usłu­gi sprzą­ta­nia uza­leżniona jest wybranego przez Klien­ta paki­etu. Paki­ety sprzą­ta­nia są szczegółowo opisane w ser­wisie napołysk.pl ze wskazaniem zakre­su czyn­noś­ci wchodzą­cych w skład danego paki­etu, opcji usług dodatkowych sprzą­ta­nia (np. mycie okien, mycie komin­ka) oraz poszczegól­nych cen za dany pakiet.
2. Ceny uza­leżnione są także od podanego przez Klien­ta w zamówie­niu metrażu powierzch­ni do sprzą­ta­nia, wyboru opcji dodatkowych sprzą­ta­nia (np. mycie okien, mycie komin­ka, wyna­jem sprzę­tu sprzą­ta­jącego), a także od tego czy usłu­ga jest świad­c­zona jed­no­ra­zowo czy cyklicznie.
3. Klient uiszcza cenę z góry, przed rozpoczę­ciem wykony­wa­nia usłu­gi sprzą­ta­nia pod­czas składa­nia zamówienia poprzez uży­cie przy­cisku „zamówie­nie z obow­iązkiem zapłaty”.
4. Klient za usługę sprzą­ta­nia dokonu­je zapłaty ceny przy uży­ciu kon­fig­u­ra­to­ra w zakład­ce „Zamów Online” w formie płat­noś­ci bez­gotówkowej za pośred­nictwem PayU.
5. W przy­pad­ku zamówień indy­wid­u­al­nych, usta­lanych z Napołysk.pl na sper­son­al­i­zowanych warunk­ach poza kon­fig­u­ra­torem w ser­wisie inter­ne­towym Klient otrzy­ma na adres e‑mail indy­wid­u­al­nie wygen­erowany link do płat­noś­ci online PayU.
6. Oper­a­torem płat­noś­ci inter­ne­towych jest PayU Spół­ka Akcyj­na z siedz­ibą w Poz­na­niu przy ul. Grun­waldzkiej 186, 60–166 Poz­nań, wpisana do rejestru przed­siębior­ców Kra­jowego Rejestru Sądowego, prowad­zonego przez Sąd Rejonowy Poz­nań- Nowe Mias­to i Wil­da w Poz­na­niu, VIII Wydzi­ał Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS: 0000274399, REGON: 300523444, NIP: 7792308495. 


§ 4. Rodza­je usług

1. Na połysk.pl świad­czy na rzecz Klien­ta następu­jące rodza­je usług w ramach trzech Paki­etów do wyboru:

a) PAKIET STANDARD zaw­iera następu­jące usługi:
Łazien­ka : odkurze­nie i umy­cie podło­gi, wytar­cie kurzu z powierzch­ni łat­wo dostęp­nych, umy­cie lus­ter, wypolerowanie armatu­ry, umy­cie umywalki/ sedesu/bidetu/kabiny prysznicowej/wanny, opróżnie­nie kosza na śmieci;
Kuch­nia: odkurze­nie i umy­cie podło­gi, wytar­cie kurzu z powierzch­ni łat­wo dostęp­nych, umy­cie blatów kuchen­nych, umy­cie sprzętów AGD zewnątrz, umy­cie lub wstaw­ie­nie brud­nych naczyń do zmy­war­ki, wypolerowanie armatu­ry, opróżnie­nie kosza na śmieci, włoże­nie nowego wor­ka na śmieci;
Poko­je: salon oraz kory­tarz: odkurze­nie podłogi/dywanów/wykładzin
umy­cie podło­gi, wytar­cie kurzu z powierzch­ni łat­wo dostęp­nych (pół­ki, ram­ki na zdję­cia, para­pety, gni­azd­ka, wyłączni­ki, sprzęt RTV), wytar­cie kurzu z drzwi i futryn, wytar­cie kurzu z opraw oświ­etle­niowych, złoże­nie rzeczy leżą­cych na wierzchu;
Syp­i­al­nia: odkurze­nie podłogi/dywanów/wykładzin, umy­cie podło­gi, wytar­cie kurzu z powierzch­ni łat­wo dostęp­nych (pół­ki, ram­ki na zdję­cia, para­pety, gni­azd­ka, wyłączni­ki, sprzęt RTV) posłanie łóżka.

b) PAKIET KOMFORT zaw­iera następu­jące usługi:
Łazien­ka: odkurze­nie i umy­cie podło­gi, wytar­cie kurzu z powierzch­ni łat­wo dostęp­nych, umy­cie lus­ter, wypolerowanie armatu­ry, umy­cie umywalki/sedesu/bidetu/kabiny prysznicowej/wanny, opróżnie­nie kosza na śmieci, umy­cie kalo­ryfera, wytar­cie opraw oświ­etle­niowych, wytar­cie kurzu z półek, układanie kos­me­tyków na miejsca.
Kuch­nia: odkurze­nie i umy­cie podło­gi, wytar­cie kurzu z powierzch­ni łat­wo dostęp­nych, umy­cie blatów kuchen­nych, umy­cie sprzętów AGD zewnątrz
umy­cie lub wstaw­ie­nie brud­nych naczyń do zmy­war­ki, wypolerowanie armatu­ry, opróżnie­nie kosza na śmieci, włoże­nie nowego wor­ka na śmieci, umy­cie sprzętów AGD wewnątrz — piekarnik — czyszcze­nie za pomocą parown­i­cy, odkamieni­an­ie cza­jni­ka, mycie mikro­falów­ki, wytar­cie opraw oświ­etle­niowych, wytar­cie obu­dowy okapu.
Poko­je, salon oraz kory­tarz: odkurze­nie podłogi/dywanów/wykładzin
umy­cie podło­gi, wytar­cie kurzu z powierzch­ni łat­wo dostęp­nych (pół­ki, ram­ki na zdję­cia, para­pety, gni­azd­ka, wyłączni­ki, sprzęt RTV), wytar­cie kurzu z drzwi i futryn, wytar­cie kurzu z opraw oświ­etle­niowych, złoże­nie rzeczy leżą­cych na wierzchu;
Syp­i­al­nia: odkurze­nie podłogi/dywanów/wykładzin, umy­cie podłogi
wytar­cie kurzu z powierzch­ni łat­wo dostęp­nych (pół­ki, ram­ki na zdję­cia, para­pety, gni­azd­ka, wyłączni­ki, sprzęt RTV), posłanie łóż­ka, wytar­cie kurzu z drzwi i futryn, wytar­cie kurzu z opraw oświetleniowych

c) PAKIET PREMIUM zaw­iera następu­jące usługi:
Łazien­ka: odkurze­nie i umy­cie podło­gi, wytar­cie kurzu z powierzch­ni łat­wo dostęp­nych, umy­cie lus­ter, wypolerowanie armatu­ry, umy­cie umy­wal­ki /sedesu/bidetu/kabiny prysznicowej/wanny, opróżnie­nie kosza na śmieci
umy­cie kalo­ryfera, wytar­cie opraw oświ­etle­niowych, wytar­cie kurzu z półek, układanie kos­me­tyków na miejs­ca, czyszcze­nie fug na podłodze przy pomo­cy pro­fesjon­al­nej parown­i­cy, mycie glazury podło­ga + ściana;
Kuch­nia: odkurze­nie i umy­cie podło­gi, wytar­cie kurzu z powierzch­ni łat­wo dostęp­nych, umy­cie blatów kuchen­nych, umy­cie sprzętów AGD zewnątrz, umy­cie lub wstaw­ie­nie brud­nych naczyń do zmy­war­ki, wypolerowanie armatu­ry, opróżnie­nie kosza na śmieci, włoże­nie nowego wor­ka na śmieci, umy­cie sprzętów AGD wewnątrz — piekarnik — czyszcze­nie za pomocą parown­i­cy, odkamieni­an­ie cza­jni­ka, mycie mikro­falów­ki, wytar­cie opraw oświ­etle­niowych, wytar­cie obu­dowy oka­pu, doczyszczanie armatu­ry, doszczanie obu­dowy okapu;
Poko­je, salon oraz kory­tarz: odkurze­nie podłogi/dywanów/wykładzin, umy­cie podło­gi, wytar­cie kurzu z powierzch­ni łat­wo dostęp­nych (pół­ki, ram­ki na zdję­cia, para­pety, gni­azd­ka, wyłączni­ki, sprzęt RTV), wytar­cie kurzu z drzwi i futryn, wytar­cie kurzu z opraw oświ­etle­niowych, złoże­nie rzeczy leżą­cych na wierzchu, czyszcze­nie lis­tew przy­podło­gowych, doczyszcze­nie gni­azdek, włączników, półek;
Syp­i­al­nia: odkurze­nie podłogi/dywanów/wykładzin, umy­cie podłogi,
wytar­cie kurzu z powierzch­ni łat­wo dostęp­nych (pół­ki, ram­ki na zdję­cia, para­pety, gni­azd­ka, wyłączni­ki, sprzęt RTV) posłanie łóż­ka, wytar­cie kurzu z drzwi i futryn i wytar­cie kurzu z opraw oświ­etle­niowych, czyszcze­nie lis­tew przy­podło­gowych doczyszcze­nie gni­azdek, włączników, półek maksy­mal­nie do wysokoś­ci 3 metrów.
2. Klient może także w ramach każdego paki­etu dokon­ać wyboru opcji dodatkowych sprzą­ta­nia, tj.:
— mycia okien
— mycia kominka
— wyna­jem sprzętu
— środ­ki czystości


§ 5. Warun­ki wyko­na­nia usługi

1. Oso­ba sprzą­ta­ją­ca wykonu­je usługę sprzą­ta­nia przy pomo­cy narzędzi i środ­ków czys­toś­ci udostęp­nionych przez Klien­ta, chy­ba że Klient wybierze paki­et zapew­ni­a­ją­cy uży­cie środ­ków czys­toś­ci, narzędzi lub sprzę­tu należą­cych do Napołysk.pl.
2. Oso­ba sprzą­ta­ją­ca real­izu­je usługę sprzą­ta­nia z najwyższą staran­noś­cią i zaan­gażowaniem, a także w miarę możli­woś­ci uwzględ­nia wskazów­ki i potrze­by Klienta.
3. Klient ma możli­wość zamówienia usłu­gi sprzą­ta­nia, która świad­c­zona będzie na tere­nie Gdańs­ka, Gdyni, Sopo­tu oraz Gminy Kosakowo i jej okolic lub za dodatkowym wyna­grodze­niem, w innym miejs­cu uzgod­nionym szczegółowo z Napołysk.pl.
4. Usłu­gi sprzą­ta­nia real­i­zowane są przez 7 dni w tygod­niu w godz­i­nach od 7:00 do 21:00.
5. Klient zobow­iązu­je się do współdzi­ała­nia z Osobą sprzą­ta­jącą w zakre­sie niezbęd­nym do wyko­na­nia usłu­gi sprzą­ta­nia zgod­nie z Reg­u­laminem, w szczegól­noś­ci do:
a) zapewnienia Oso­bie sprzą­ta­jącej bez­piecznych i higien­icznych warunk­ów pracy;
b) udostęp­nienia Oso­bie sprzą­ta­jącej miejs­ca wykony­wa­nia usłu­gi sprzą­ta­nia oraz wszel­kich środ­ków czys­toś­ci, narzędzi i sprzę­tu niezbęd­nego do należytego wyko­na­nia usługi;
c) omówienia z Osobą sprzą­ta­jącą przed rozpoczę­ciem wykony­wa­nia usłu­gi oczeki­wań i wyma­gań doty­czą­cych sprzą­ta­nia, a także poin­for­mowa­nia o wszel­kich okolicznoś­ci­ach mogą­cych wpłynąć na sprzą­tane mie­nie, o których oso­ba sprzą­ta­ją­ca powin­na wiedzieć, aby praw­idłowo wykon­ać usługę;
d) niezwłocznego zgłasza­nia Oso­bie sprzą­ta­jącej uwag i wskazówek doty­czą­cych sprzą­ta­nia w trak­cie sprzątania;
e) ode­bra­nia wyko­nanej usłu­gi od Oso­by sprzą­ta­jącej i potwierdzenia braku zas­trzeżeń co do jakoś­ci świad­c­zonej usługi;
f) poszanowa­nia god­noś­ci Oso­by sprzą­ta­jącej, zachowa­nia wobec niej zgod­nie z zasada­mi współży­cia społecznego i dobry­mi oby­cza­ja­mi, a także okaza­nia jej niezbęd­nej pomo­cy przy wykony­wa­niu usługi.
6. Jeżeli okaże się, że Klient nie zapewnił Oso­bie sprzą­ta­jącej bez­piecznych i higien­icznych warunk­ów pra­cy, a także jeśli wobec Oso­by sprzą­ta­jącej narus­zone zostały zasady, o których mowa w ust. 5 pkt. f ma ona pra­wo do naty­ch­mi­as­towego prz­er­wa­nia wykony­wa­nia usłu­gi, a Klient ponosi pełną opłatę za usługę sprzątania.
7. Klient, w zależnoś­ci od wyboru, może być obec­ny w trak­cie wykony­wa­nia usłu­gi sprzą­ta­nia lub może powierzyć na swo­ją odpowiedzial­ność mieszkanie/lokal/dom Oso­bie sprzą­ta­jącej na czas wykony­wa­nia usługi.
8. Klient otrzy­mu­je paragon fiskalny bądź fak­turę VAT wedle wyboru jako potwierdze­nie uiszczenia zapłaty za zaku­pi­oną usługę sprzą­ta­nia. Oba doku­men­ty księ­gowe są wysyłane Klien­towi drogą elek­tron­iczną na podany w zamówie­niu adres Klien­ta w formie elektronicznej.


§ 6. Ochrona danych osobowych

1. W trak­cie dokony­wa­nia zamówienia usłu­gi sprzą­ta­nia w ser­wisie inter­ne­towym, Klient Kon­sument wyraża zgodę na umieszcze­nie swoich danych osobowych w bazie danych ser­wisu. Dane te będą wyko­rzysty­wane zgod­nie z przepisa­mi roz­porządzenia Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogólne roz­porządze­nie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1–88), zwany­mi dalej RODO, w celu:
a) zawar­cia i real­iza­cji umowy o świad­cze­nie usług sprzą­ta­nia- na pod­staw­ie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) real­iza­cji obow­iązków podatkowych na pod­staw­ie przepisu art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
j) Zgod­nie z obow­iązka­mi wynika­ją­cy­mi z RODO admin­is­tra­torem danych osobowych Klien­ta Kon­sumen­ta jest Mar­ta Roszak prowadzą­cy dzi­ałal­ność gospo­dar­czą pod fir­mą „Napołysk.pl Mar­ta Roszak” w Mostach przy ul. Księży­cowej 37 , NIP: 5871566658 REGON: 388660320;
2. Za prze­chowywanie danych osobowych odpowia­da admin­is­tra­tor danych osobowych.
3. Przetwarzanie danych osobowych Klien­ta Kon­sumen­ta jest dobrowolne, lecz niezbędne do real­iza­cji usłu­gi sprzątania.
4. Klient Kon­sument posi­a­da pra­wo do żąda­nia od admin­is­tra­to­ra dostępu do treś­ci swoich danych osobowych oraz pra­wo ich spros­towa­nia, usunię­cia, ograniczenia przetwarza­nia, pra­wo do przenoszenia danych, pra­wo wniesienia sprze­ci­wu, pra­wo wniesienia skar­gi do organu nad­zor­czego, a w przy­pad­ku, gdy pod­stawą przetwarza­nia jest zgo­da, pra­wo do cofnię­cia zgody w dowol­nym momen­cie bez wpły­wu na zgod­ność z prawem przetwarza­nia, którego doko­nano na pod­staw­ie zgody przed jej cofnięciem.
5. Dane Klien­ta Kon­sumen­ta są wyko­rzysty­wane w celach mar­ketingowych przez admin­is­tra­to­ra danych osobowych tylko, gdy Klient wyrazi zgodę na otrzymy­wanie infor­ma­cji hand­lowych drogą elek­tron­iczną. Klient zawsze może zrezyg­nować z sub­skrypcji do newsletteru.
6. Wszelkie dodatkowe infor­ma­cję i kon­takt z admin­is­tra­torem danych możli­wy jest pod adresem e‑mail: biuro@napolysk.pl lub tele­fon­icznie: +48 500 50 54 54
7. Okres prze­chowywa­nia danych osobowych Klien­ta Kon­sumen­ta będzie różny w zależnoś­ci od celu ich przetwarzania:
a) w przy­pad­ku celu, o jakim mowa w ust. 1 pkt a) i pkt b) powyżej — dane będą prze­chowywane przez okres 3 lat,
b) w przy­pad­ku celu, o jakim mowa w ust. 6 — dane będą prze­chowywane do cza­su cofnię­cia przez Klien­ta Kon­sumen­ta zgody na ich przetwarzanie.
8. Odbior­ca­mi danych osobowych Klien­ta Kon­sumen­ta mogą być w szczegól­noś­ci upoważnieni pra­cown­i­cy Admin­is­tra­to­ra, pod­mio­ty przetwarza­jące dane w imie­niu Admin­is­tra­to­ra, w tym szczegól­noś­ci: dostaw­cy usług infor­maty­cznych, prawnych, dorad­czych oraz księ­gowych, pod­mio­ty real­izu­jące usłu­gi zewnętrzne m.in., ubez­pieczy­ciele, ban­ki, pod­mio­ty, którym Admin­is­tra­tor zobow­iązany będzie przekazy­wać dane na pod­staw­ie obow­iązu­ją­cych przepisów prawa (w tym właś­ci­we organy podatkowe). 


§ 7. Postępowanie reklamacyjne

1.Klient ma pra­wo do składa­nia rekla­macji w zakre­sie Usług świad­c­zonych przez Napołysk.pl w ramach Ser­wisu internetowego.
2. Jeżeli Klient ma zas­trzeże­nia do jakoś­ci lub ter­mi­nowoś­ci wyko­na­nia Usłu­gi sprzą­ta­nia może złożyć rekla­mację w ciągu 48 godzin od zakończenia usłu­gi sprzą­ta­nia , w formie elek­tron­icznej rekla­mację na adres: biuro@napolysk.pl
2. Pod­miotem uprawnionym do roz­pa­try­wa­nia rekla­macji jest Napołysk.pl
3. Rekla­mac­ja powin­na zaw­ier­ać przed­miot rekla­macji, uza­sad­nie­nie, wskazanie i opisanie niezbęd­nych okolicznoś­ci, oraz dokład­nie oznacze­nie Klien­ta (imię, nazwisko, adres, adres e‑mail). Dodatkowo do rekla­macji moż­na załączyć dowody nien­ależy­cie wyko­nanej usłu­gi, np. w postaci zdjęć opa­tr­zonych datą i godziną.
4. Powyższe przesłan­ki stanow­ią warunek oblig­a­to­ryjny roz­pa­trzenia przez Napołysk.pl reklamacji.
5. Rekla­mac­je będą roz­pa­try­wane przez Usłu­go­daw­cę w ciągu 14 dni od ich otrzy­ma­nia. Decyz­ja Usłu­go­daw­cy doty­czą­ca rekla­macji będzie przekazy­wana Klien­towi na adres e‑mail wskazany w rekla­macji lub adres wskazany w kore­spon­dencji listownej.
6. W przy­pad­ku pozy­ty­wnego roz­pa­trzenia rekla­macji Napołysk.pl jed­no­ra­zowo wykona usługę sprzą­ta­nia ponown­ie, nieod­płat­nie, w zakre­sie uwzględ­nionej rekla­macji, po uprzed­nim ustal­e­niu ter­minu z Klien­tem. Ter­min ten jed­nakże nie może przekroczyć 30 dni od dnia roz­pa­trzenia reklamacji.


§ 8. Odstąpi­e­nie od Umowy

1. Zgod­nie z obow­iązu­ją­cy­mi przepisa­mi, tj. art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Kon­sumen­ta, Klien­towi Kon­sumen­towi przysługu­je pra­wo do odstąpi­enia od umowy zawartej na odległość w ter­minie 14 dni od dnia jej zawar­cia bez podawa­nia przyczyny.
2. W przy­pad­ku sko­rzys­ta­nia przez Klien­ta Kon­sumen­ta z prawa odstąpi­enia, umowa uważana jest za nieza­wartą, a spełnione przez strony świad­czenia podle­ga­ją zwro­towi w stanie niezmienionym.
3. Klient kon­sument odstępu­jąc od umowy skła­da Napołysk.pl oświad­cze­nie o odstąpi­e­niu i przesyła je drogą elek­tron­iczną na adres Napołysk.pl: ……
4. Do zachowa­nia ter­minu określonego w ust. 1 wystar­cza­jące jest wysłanie oświad­czenia Klien­ta Kon­sumen­ta o odstąpi­e­niu od umowy przed jego upływem.
5. Napołysk.pl potwierdza niezwłocznie otrzy­manie oświad­cze­nie o odstąpi­e­niu od umowy i udziela infor­ma­cji o dal­szym postępowaniu.
6. Napołysk.pl niezwłocznie potwierdzi Klien­towi Kon­sumen­towi otrzy­manie oświad­czenia o odstąpi­e­niu od umowy i stosown­ie poin­for­mu­je Klien­ta Kon­sumen­ta o dal­szym postępowa­niu, w tym o sposo­bie zwro­tu uiszc­zonej zapłaty oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.
7. Napołysk.pl niezwłocznie, w ter­minie nie dłuższym niż 14 dni kalen­dar­zowych od dnia otrzy­ma­nia oświad­czenia Klien­ta Kon­sumen­ta o odstąpi­e­niu od umowy, zwró­ci Klien­towi Kon­sumen­towi wszelkie otrzy­mane od niego płat­noś­ci. Zwrot następu­je przy uży­ciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient Kon­sument, chy­ba że Klient Kon­sument wyraźnie zgodz­ił się na inny sposób zwro­tu, który nie wiąże się dla niego z żad­ny­mi kosztami.
8. W przy­pad­ku określe­nia ter­minu wyko­na­nia usłu­gi sprzą­ta­nia przez Klien­ta Kon­sumen­ta w ter­minie krót­szym niż ter­min do odstąpi­enia, tj. w okre­sie krót­szym niż 14 dni od dnia zawar­cia Umowy, do skutecznego zawar­cia Umowy niezbędne jest wyraże­nie przez niego stosownego oświad­czenia zaw­ier­a­jącego takie żądanie, za pośred­nictwem ser­wisu internetowego.
9. Klien­towi Kon­sumen­towi nie przysługu­je pra­wo do odstąpi­enia od Umowy, zgod­nie z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Kon­sumen­ta, jeżeli Napołysk.pl wykon­ał w pełni usługę sprzą­ta­nia za wyraźną zgodą Klien­ta Konsumenta.
10. Klient Kon­sument ma pon­ad­to pra­wo dokon­ać zmi­any godziny i daty wyko­na­nia usłu­gi sprzą­ta­nia bez ponoszenia jakichkol­wiek kosztów co najm­niej na 48 h przed jej planowanym rozpoczęciem.
11. Jeżeli Klient Kon­sument wykonu­je pra­wo odstąpi­enia od Umowy w trak­cie jej wykony­wa­nia, zobow­iązany jest do zapłaty za świad­cze­nie, w zakre­sie jakim zostało ono wyko­nane do chwili odstąpi­enia od umowy.


§ 9. Odpowiedzial­ność za szkody

1. Napołysk.pl nie ponosi odpowiedzial­noś­ci za opóźnienia lub nie dotar­cie Oso­by sprzą­ta­jącej do Klien­ta, gdy opóźnie­nie to lub nie dotar­cie nastąpiło na skutek zdarzenia o charak­terze nadzwycza­jnym, którego Napołysk.pl ani Oso­ba Sprzą­ta­ją­ca nie mogła przewidzieć nawet przy zachowa­niu należytej ostrożności.
2. W przy­pad­ku zaist­nienia okolicznoś­ci, o których mowa w ust. 1 Napołysk.pl niezwłocznie infor­mu­je Klien­ta o zaist­ni­ałej przeszkodzie w wyko­na­niu usłu­gi i propozy­cji ustal­e­nia innego ter­minu jej wyko­na­nia lub o wyz­nacze­niu zastępczej Oso­by sprzą­ta­jącej, za zgodą Klienta.
3. Jeżeli z powodu okolicznoś­ci, o których mowa w ust. 1 opóźnie­nie w rozpoczę­ciu usłu­gi sprzą­ta­nia z przy­czyn nieleżą­cych po stroni Klien­ta przekracza 60 min­ut, Klient może odmówić przyję­cia usługi.
4. Napołysk.pl ponosi odpowiedzial­ność za szkody pow­stałe w mie­niu Klien­ta pod­czas wykony­wa­nia usłu­gi sprzą­ta­nia przez Osobę sprzątającą.
5. Napołysk.pl oświad­cza, iż jest ubez­piec­zony od odpowiedzial­noś­ci cywilno­prawnej, a ubez­piecze­nie obe­j­mu­je szkody pow­stałe w mie­niu Klien­ta na w trak­cie wykony­wa­nia usłu­gi sprzą­ta­nia. Suma ubez­pieczenia wynosi ……..
6. W przy­pad­ku gdy pod­czas wykony­wa­nia usłu­gi sprzą­ta­nia dojdzie do pow­sta­nia szkody w mie­niu Klien­ta, Klient skła­da rekla­mację i zobow­iązu­je się do współpra­cy z Napołysk.pl w pro­ce­sie lik­widacji szkody, pole­ga­jącej w szczegól­noś­ci na udziela­niu stosownych infor­ma­cji, złoże­niu wyma­ganych oświad­czeń i doku­men­tów, a także w razie koniecznoś­ci, udostęp­nie­niu miejs­ca świad­czenia Usług celem sporządzenia oględzin i doku­men­tacji zdjęciowej. 


§ 10. Postanowienia końcowe

1. Prawem właś­ci­wym dla zobow­iązań wykony­wanym na postaw­ie niniejszych Ogól­nych Warunk­ów jest pra­wo polskie.
2. W przy­pad­ku zaist­nienia sporów związanych z wykony­waniem Umowy Napołysk.pl i Klient zobow­iązu­ją się do ich pol­ubownego rozwiązy­wa­nia. Jed­nakże w przy­pad­ku braku osiąg­nię­cia porozu­mienia sądem właś­ci­wym do rozstrzy­ga­nia ewen­tu­al­nego sporu będzie sąd właś­ci­wy dla miejs­ca świad­czenia usługi.
3. Napołysk.pl zas­trze­ga sobie pra­wo do uzu­pełnienia Ogól­nych Warunk­ów lub doko­na­nia w nim zmi­an, które obow­iązu­ją od dnia następ­nego po ich opub­likowa­niu na stron­ie ser­wisu inter­ne­towego Napołysk.pl. Jed­nakże do umów zawartych przed datą zmi­any Reg­u­laminu, zmi­any nie mają zastosowania.
4. Niniejsze Reg­u­lamin wchodzi w życie z dniem 17.06.2021 r.

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.

Witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z Witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Zobacz politykę prywatności

The website uses cookies to provide services. By using the Website, you consent to the use of cookies. See the privacy policy