Praca u nas

Trójmiasto praca sprzątanie – jak zacząć? 

Wiele firm i klien­tów indy­wid­u­al­nych poszuku­je oso­by do sprzą­ta­nia biu­ra lub domu. Nieste­ty jed­nak rzad­ko kiedy pra­cown­ik może liczyć na legalne zatrud­nie­nie. W Na Połysk zatrud­ni­amy legal­nie. Zapew­ni­amy bada­nia lekarskie, który pra­cown­ik powinien wykon­ać przed przys­tąpi­e­niem do pra­cy, a także pro­fesjon­alne szkole­nie oraz wspar­cie w pier­wszych tygod­ni­ach pra­cy, kiedy będziesz uczył się naszych wartoś­ci i stan­dard­ów real­i­zowa­nia usług.

Dowiedz się więcej o naszej fir­mie, jeżeli chcesz do nas dołączyć.

Chcesz pracować w ekologicznej firmie sprzątającej? 

„Trójmi­as­to pra­ca sprzą­tanie” – wyszuku­jesz tak ofer­ty, ale w rzeczy­wis­toś­ci marzysz o pra­cy w fir­mie, która tak jak Ty kocha naturę i dba o środowisko nat­u­ralne? Nie dało się trafić lep­iej! Stań się częś­cią naszego zespołu sprzą­ta­jącego i razem będziemy wymyślać nowe metody na popraw­ie­nie stanu Ziemi.

Co zyskasz, dołączając do naszej ekipy sprzątającej?

  • Sta­bilne zatrud­nie­nie w eko­log­icznej fir­mie sprzą­ta­jącej na tere­nie Trójmiasta.
  • Pro­fesjon­alne szkole­nie umiejęt­noś­ci umożli­wia­ją­cych szy­bkie, dokładne i skuteczne sprzą­tanie różnych zabrudzeń.
  • Wyna­grodze­nie zawsze na czas.
  • Możli­wość poz­na­nia pozy­ty­wnych ludzi.
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.

Witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z Witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Zobacz politykę prywatności

The website uses cookies to provide services. By using the Website, you consent to the use of cookies. See the privacy policy