FAQ

Przeczytaj najczęściej zadawane pytania
przez naszych klientów.
 • Koszt jed­no­ra­zowego sprzą­ta­nia zaczy­na się od 99 zł za mieszkanie do 35 m².
  W oblicze­niu dokład­nego kosz­tu usłu­gi pomogą Ci kon­fig­u­ra­tor oraz zakład­ka cen­nik.
 • Dłu­gość sprzą­ta­nia zależy od wielkoś­ci powierzch­ni, stop­nia zabrudzenia, iloś­ci mebli itp.
  Na stron­ie podany jest jedynie sug­erowany czas sprzą­ta­nia, który może się wydłużyć lub skró­cić – płacisz za wyko­naną usługę, a nie za czas poświę­cony na sprzątanie.

 • Płat­noś­ci możesz dokon­ać poprzez ser­wis PayU, przelewem inter­ne­towym, bądź też kartą płatniczą.

 • Tak. Przy przetwarza­niu płat­noś­ci współpracu­je­my z sys­te­mem PayU, lid­erem płat­noś­ci online w Polsce, dzi­ała­ją­cym na rynku od 2006 roku. Więcej infor­ma­cji zna­j­du­je się tutaj: https://poland.payu.com/o‑nas/

 • Każdy z naszych pra­cown­ików wyposażony jest w masecz­ki z fil­trem min­i­mum FFP2 / N95.
  Posi­a­da czys­tą odzież i obuwie na zmi­anę. Unikamy bezpośred­niego kon­tak­tu z loka­tora­mi, najbez­pieczniej będzie, jeśli opuś­ci­cie dane pomieszcze­nie na czas sprzątania.
  Po wyko­nanej usłudze wietrzymy pomieszczenia oraz dezyn­feku­je­my najczęś­ciej dotykane punk­ty (dezyn­fekc­ja w cenie usługi).

 • Tak. W tym celu skon­tak­tuj się z nami tele­fon­icznie bądź też napisz mail na adres: biuro@napolysk.pl. Po wyko­na­niu płat­noś­ci wygeneru­je­my vouch­er, który następ­nie możesz wydrukować i przekazać oso­bie obdarowanej.

 • Oczy­wiś­cie. W odróżnie­niu od czarnego rynku, nasza fir­ma jest ubez­piec­zona od odpowiedzial­noś­ci cywilnej do 1 000 000 zł (mil­ion zło­tych). Masz gwarancję bez­pieczeńst­wa powier­zonej nam nieruchomości.

 • Nie, nie musisz być w domu.

 • Tak. Przy zamaw­ia­n­iu usłu­gi sprzą­ta­nia w usłu­gach dodatkowych wpisz ilość okien do umy­cia. Jeśli nato­mi­ast chcesz, abyśmy tylko umyli okna, bez sprzą­ta­nia, skon­tak­tuj się z nami, a ustal­imy szczegóły. Pamię­taj, że z usługą sprzą­ta­nia mycie okien jest tańsze.

 • Tak. Przy zamaw­ia­n­iu usłu­gi sprzą­ta­nia, w usłu­gach dodatkowych wybierz „Mycie kominka”.

 • Ze względów logisty­cznych, zamaw­ian­ie usłu­gi sprzą­ta­nia tego samego dnia przez kon­fig­u­ra­tor jest niemożli­we. W takim przy­pad­ku skon­tak­tuj się tele­fon­icznie z naszym biurem, a sprawdz­imy, co może­my dla Ciebie zro­bić. Zdarza się, że dys­ponu­je­my wol­nym ter­minem tego samego dnia.

 • Oczy­wiś­cie. Posprzą­tamy Two­je mieszkanie po remoncie.
  W celu zamówienia usłu­gi sprzą­ta­nia po remon­cie skon­tak­tuj się z nami tele­fon­icznie, bądź też wyślij email na adres biuro@napolysk.pl.

 • Tak. Jeśli potrze­bu­jesz usłu­gi posprzą­ta­nia mieszka­nia po wyna­jmie, pro­ponu­je­my wybranie paki­etu Pre­mi­um. Przed wyborem sprawdź, co dokład­nie wchodzi w skład takiej usługi.
  Jeśli potrze­bu­jesz ofer­ty dos­tosowanej do Twoich potrzeb, skon­tak­tuj się z nami tele­fon­icznie lub mailowo: biuro@napolysk.pl

 • Staramy się być punk­tu­al­ni, jed­nak ze wzglę­du na różne czyn­ni­ki takie jak kor­ki, zdarzenia losowe podane godziny są sug­erowany­mi i mogą się różnić od rzeczy­wis­tego cza­su przy­by­cia. W przy­pad­ku opóźnienia zostaną Państ­wo poin­for­mowani telefonicznie.

 • Po zarez­er­wowa­niu i opłace­niu usłu­gi na stron­ie, otrzy­masz od nas potwierdze­nie drogą mailową wraz ze wszys­tki­mi szczegóła­mi zamówienia.
  Jeśli zamówiłeś usługę bez naszych środ­ków czys­toś­ci, koniecznie je przygotuj.

 • Jeśli wybrałeś usługę sprzą­ta­nia bez naszych środ­ków czys­toś­ci, przygotuj:

  • płyn dezyn­feku­ją­cy do toalet
  • uni­w­er­sal­ny płyn do czyszczenia powierzch­ni (kurz, meble)
  • płyn do czyszczenia szyb/szkła
  • płyn do czyszczenia podłogi
  • środek do moc­niejszych zabrudzeń
  • ścierkę z mikrofi­bry (do kurzu)
  • gąbkę/szczotkę do szorowania
  • ręczni­ki papierowe.
 • Wszys­tkie oso­by zatrud­nione w naszej fir­mie są godne zau­fa­nia, zostały odpowied­nio przeszkolone, są legal­nie zatrud­nione, posi­ada­ją szkole­nia BHP i bada­nia medyczne.
  Zapew­ni­amy, że możesz zau­fać oso­bie sprzą­ta­jącej Two­je mieszkanie.

  Możesz być pewny, że nasi pra­cown­i­cy zachowa­ją pełną dyskrecję. Każdy z nich pod­pisał poli­tykę pry­wat­noś­ci, o której przestrze­ganie bard­zo dbamy. Nie czy­tamy Twoich doku­men­tów ani pry­wat­nych treś­ci, nie udostęp­ni­amy też żad­nych infor­ma­cji o Tobie i Twoim domu. Jesteś z nami bezpieczny.

 • Aby usłu­ga sprzą­ta­nia prze­biegła dużo bardziej efek­ty­wniej, prosimy o schowanie ubrań, zabawek i innych zale­ga­ją­cych na zie­mi czy meblach rzeczy. Prosimy również o niepo­zostaw­ian­ie na widoku cen­nych rzeczy, takich jak gotówka czy biżuteria.

 • Nie, nie musisz być w domu. Przekaż klucze, a my zajmiemy się resztą.
  Zapoz­naj się z Reg­u­laminem, by poz­nać więcej szczegółów.

 • Tak. Możesz zmienić datę zamówienia z 48-godzin­nym wyprzedze­niem, kon­tak­tu­jąc się z nami tele­fon­icznie pod numerem tele­fonu: +48 500 50 54 54 (w godz­i­nach od 8 do 18 od poniedzi­ałku do piątku), bądź też wysyła­jąc wiado­mość na email: biuro@napolysk.pl.

 • Nie. Zamówioną usługę możesz nato­mi­ast przełożyć na inny ter­min, jeśli zro­bisz to do 48 godzin przed pier­wot­nie umówioną wizytą.

 • Oczy­wiś­cie. Będziemy wdz­ięczni za przekazaną opinię. Po zakońc­zonej wiz­y­cie otrzy­masz od nas wiado­mość email z prośbą o ocenę. Dziękujemy!

 • Tak, jeśli dana oso­ba będzie dostęp­na w dogod­nym dla ter­minie, następ­nym razem znowu do Ciebie przyjedzie.

 • Nasi pra­cown­i­cy są doświad­c­zony­mi sprzą­tacza­mi, którzy zawsze pracu­ją zgod­nie z poli­tyką naszej firmy. Zawsze jed­nak może zdarzyć się coś, do czego możesz mieć zas­trzeże­nia. Warto, abyś już w trak­cie sprzą­ta­nia kierował swo­je uwa­gi do oso­by sprzą­ta­jącej. Jeśli jed­nak cokol­wiek Ci się nie spodobało, skon­tak­tuj się z nami. Na pewno zna­jdziemy sposób na rozwiązanie prob­le­mu. Zgod­nie z reg­u­laminem przysługu­je Ci pra­wo do rekla­macji, masz na to 24 godziny po wyko­na­niu usłu­gi sprzątania.

 • Tak. Prosimy o kon­takt z naszym biurem. Fak­turę prześle­my drogą mailową.

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.

Witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z Witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Zobacz politykę prywatności

The website uses cookies to provide services. By using the Website, you consent to the use of cookies. See the privacy policy